วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

**** 21 กันยายน 2558 ว่าที่ พ.ต.เทพนา เครือคำ และ ดร.รุ่งนภา แสนอำนวยผล คณะติดตามจาก สพฐ. เพื่อประเมินการฝึกประสบการณ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ของว่าที่ศึกษานิเทศก์ใหม่ 10 ท่าน. โดยมีนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 ,หน.อุทัยวรรณ สุวรรณผิว ,ดร.รัมภา กุณพันธนาภา , และคณะศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยง ทุกท่าน .....
....จากนั้น น้องๆศึกษานิเทศก์ 10 ท่าน. ทุกคน ได้นำเสนอ IS และ รายงานผลจากการไปนิเทศ รร. ร่วมกับศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยงใน รร. ที่ได้คัดเลือกไว้ อย่างประทับใจในการฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้ ทั้งนี้ ดร.รัมภา กุณพันธนาภา ได้รับเกียรติให้เป็นพี่เลี้ยงด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ของนางสุปัญญา โพธิ์หา ซึ่งได้ลงไปทดลองการวิจัย IS ที่โรงเรียนบ้านโตก ในช่วง 17-18, 22-23 กันยายน พ.ศ. 2558 และได้ให้ข้อเสนอแนะปรับแก้ไข IS ให้ถูกต้องตามกระบวนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว